مصاحبه با زهرا عبدی دارنده مدال برنز دومین المپیاد دانشجویی سلول های بنیادی و مهندسی بافت

مصاحبه با زهرا عبدی دارنده مدال برنز دومین المپیاد دانشجویی سلول های بنیادی و مهندسی بافت

مصاحبه با محمد امامی دارنده مدال طلای دومین المپیاد دانشجویی سلول های بنیادی و مهندسی بافت

مصاحبه با محمد امامی دارنده مدال طلای دومین المپیاد دانشجویی سلول های بنیادی و مهندسی بافت