برگزاری آزمون مرحله دوم ششمین المپیاد دانش آموزی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی؛

برگزاری آزمون مرحله دوم ششمین المپیاد دانش آموزی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی؛

کشف دانش آموزان مستعد و هدایت آنها به سمت علوم نوین در حوزه سلول های بنیادی و پزشکی باز ساختی از طریق برگزاری المپیاد دانش آموزی

کشف دانش آموزان مستعد و هدایت آنها به سمت علوم نوین در حوزه سلول های بنیادی و پزشکی باز ساختی از طریق برگزاری المپیاد دانش آموزی