با عنایت به این نکته که جلسات کمیته راهبردی المپیاد دانشجویی در حال حاضر درحال تشکیل است اطلاعات بیش تر در رابطه با این المپیاد متعاقبا اعلام خواهد گردید.

 

مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل

ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی