نمونه سؤالات آزمونی برای آشنایی با سؤالات المپیاد دانش آموزی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی ایران

                                

      نمونه سوال زیست شناسی                    نمونه سوال کتابچه تکمیلی                               نمونه سوال شیمی

                       

               نمونه سوال فیزیک                                       نمونه سوال آمار