برگزاری کارگاه دانشجویی نقش پژوهشگران جوان در کاربردی سازی دستاوردهای علمی در حوزه درمان

کارگاه دانشجویی نقش پژوهشگران جوان در کاربردی سازی دستاوردهای علمی در حوزه درمان توسط محمد حسین اسدی لاری

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی کارگاه دانشجویی نقش پژوهشگران جوان در کاربردی سازی دستاوردهای علمی در حوزه درمان توسط محمد حسین اسدی لاری در محل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار شد.

در این کارگاه که به مدت 2 ساعت به طول انجامید، ابتدا مفاهیم کاربردی پژوهشی و الگوهای مورد نیاز جهت عملی نمودن مفاهیم پژوهشی ارایه شد. سپس دانشجویان حضور یافته در کارگاه به گروه های چند نفره جهت ایده پردازی تقسیم بندی شدند. با سرپرستی مدرس کارگاه، هر گروه ایده ای برای موضوع پژوهشی خود برگزیدند و مراحل مختلف پژوهش تا کاربردی کردن فناوری برای بیماران را مورد بحث قرار دادند.

در پایان هر یک از گروه ها در مدت معین به طرح موضوع ایده خود پرداختند.

گفتنی است برگزاری سلسله کارگاه­ها در جهت توانمند سازی هر چه بیشتر دانشجویان و پژوهشگران در حوزه ترجمان علم، یکی از برنامه های آینده نگر این ستاد قلمداد می شود.

 

کلمات کلیدی

تصاویر

 ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان